Ako vrátiť tovar nakúpený v e-shope Tatrasvit Socks

Vrátenie tovaru v e-shope Tatrasvit Socks      Ako vrátiť objednaný tovar? Pomôzeme Vám.

V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku má Kupujúci právo od Zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby písomné oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy spolu so zakúpeným tovarom boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote.

Nie. kupujúci môže v zákonnej lehote 14 kalendárnych dní odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu.
na druhej strane by sme však ocenili, aby ste nám dôvod oznámili, nech je akýkoľvek. Pomôže nám to, aby sme sa stále zlepšovali a lepšie plnili očakávania našich zákazníkov.

Odstúpenie od zmluvy nám oznámite listom na adresu TATRASVIT SVIT - SOCKS, a.s., Mierová 1, 05921 Svit alebo e-mailom na objednavka@tatrasvit-socks.eu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Na webovej stránke máme link na formulár. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy doručíte najneskôr v posledný deň lehoty. Zároveň musíte najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vrátiť tovar v stave, v akom ste ho prevzali, teda v pôvodnom obale, nepoužitý a nepoškodený spolu s faktúrou.

Platbu Vám vrátime bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, nie však skôr ako nám doručíte tovar.

V prípade odstúpenia od zmluvy, znášate všetky náklady súvisiace s vrátením tovaru.

Copyright © 2020 TATRASVIT SVIT-SOCKS, a.s. All rights reserved. Stránku vytvoril a prevádzkuje OPTIMAT.SK